W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

 1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodowie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez: poczta elektroniczna: ckg@tokarczykipartnerzy.pl  nr telefonu: +48 512 196 987
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), ustawa Prawo oświatowe z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów w innych celach i zakresie szerszym niż określony w w/w przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.
 4. W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby szkoły i jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.).
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły:                                     zsp-mlodow@lubaczow.com.pl  w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 8 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 8.  Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej wymienionego.
 9. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń przez Administratora.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.