• Historia Szkoły

     • Dzieje Szkoły Powszechnej w Młodowie w latach 1907 – 1956 z opowiadania pani Janiny Longin – nauczycielki i kierowniczki szkoły

      Pierwsze wzmianki w kronice szkoły dotyczą roku 1907, kiedy to zbudowano budynek szkoły, a następnie roku 1910,  w którym p. Janina Longin podjęła pracę. Ówczesnym kierownikiem szkoły był Teodor Kulczycki, prowadził on zapiski na temat dziejów Młodowa w czasie I wojny światowej oraz opisał moment odzyskania przez Polskę niepodległości,    a także organizację szkolnictwa na terenie wsi. Przeszedł na emeryturę w 1931 roku, a jego następcą został Karol Bauman, który pełnił tę funkcję do września 1939 roku.

      „Od 1935 roku do 1939 roku na terenie Młodowa rozwijała się prężnie praca oświatowa, działały tu aktywnie dwie organizacje: Strzelec i Związek Obywatelski Kobiet. W czasie wakacji prowadzono przedszkole dla dzieci prowadzone przez Helenę Markiewicz i Kazimierę Felę. W Związku Strzeleckim prowadzone były Kursy Staszica, główną organizatorką była nauczycielka Zdzisława Inglot.”

      Wybuch II wojny światowej przerwał działalność oświatową. Karol Bauman został powołany do wojska, następnie aresztowany 8 lutego 1940 roku przez Rosjan. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w trakcie okupacji radzieckiej do 1941 roku, a następnie okupacji hitlerowskiej do lipca 1944 roku w szkole w kasie I nauczanie odbywało się w języku ukraińskim, a w klasie II obowiązywały 2 języki – język polski i język ukraiński. Kierownikiem szkoły początkowo był Grzegorz Sochań, a następnie p. Patałuch; nad dziećmi polskimi kierownictwo sprawowała Janina Longin. Pod koniec 1944 roku budynek szkoły przeznaczono na szpital wojskowy armii radzieckiej, a potem posterunek MO.

      Po wyzwoleniu Młodowa przez armię radziecką organizacją szkolnictwa zajęli się Edmund Argasiński i Ludwik Tabaczek. Wiosną 1945 roku na polecenie Inspektoratu Szkolnictwa w Lubaczowie pod kierownictwem Janiny Longin rozpoczęto w szkole naukę. Pierwszymi nauczycielami w szkole byli: Feliks Leja, Anna Mikuła i Genowefa Harasymowicz. W następnym roku szkolnym 1945/1946 szkoła otrzymała nowe wyposażenie w sprzęt i część pomocy naukowych. Do pracy w szkole skierowano również Genowefę Sander i Kazimierę Felę. W roku szkolnym 1946/1947 do szkoły uczęszczało 136 uczniów z miejscowości: Młodów, Karolówka i Borowa Góra, a stopień organizacyjny podniesiono do klasy VII.

      Historia szkoły w latach 1956 – 1975 według zapisów pani Joanny Zając

      W 1956 roku kierownikiem szkoły został Andrzej Argasiński, a grono nauczycielskie powiększyło się o młodych nauczycieli, którzy zdobyli wykształcenie zawodowe w Polsce Ludowej: Teresę Lewkowicz, Stanisławę Szyk, Joannę Mamczur i Krystynę Biedroń. 15 sierpnia 1965 roku kierownikiem szkoły mianowano Joannę Zając. Rok szkolny 1965/1966 był pierwszym, w którym wprowadzono nową reformę szkolnictwa – program szkolny objął nauczaniem klasy I – VIII. Do grona pedagogicznego dołączyli wtedy: Roman Tabaczek, Bohdan Zając, Czesława Kornaga,           a w roku szkolnym 1966/1967: Helena Pietruszka (Pizło) i Czesław Tabaczek. W kolejnych latach pracę w szkole rozpoczęli: Józef Gudz, Urszula Szajowska (Małańczak) i Teresa Bochniak (Wolańczyk).

      Rok szkolny 1973/1974 był pierwszym rokiem wprowadzenia nowej reformy szkolnctwa i pracy Zbiorczych Szkół. Szkoła Podstawowa w Młodowie została przydzialona do zbiorczej Szkoły w Lubaczowie. W roku szkolnym 1974/1975 w szkole w Młodowie zorganizowano Podstawowe Studium dla Dorosłych oraz Uniwersytet Powszechny. W 1975 roku  po przejściu na emeryturę obywatelki Joanny Zając obowiązki dyrektora szkoły przejął Roman Tabaczek.

      Dzieje szkoły w latach 1975 – 1985

      1 września 1975 roku funkcję dyrektora szkoły objęła p. mgr Teresa Lewkowicz po przejściu Romana Tabaczka na stanowisko wizytatora. Okres ten to działania dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców mające na celu zapewnienie uczniom nowego budynku szkolnego. Było to związane z ekspertyzą Inspektora Pracy w Rzeszowie, która stwierdzała, że dalsze korzystanie z budynku zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu jego użytkowników. Na mocy decyzji z 14 maja 1981 roku nakazano wstrzymać naukę  w szkole do czasu przeprowadzenia kapitalnego remontu obiektu. Myślano nawet o przeniesieniu 226 uczniów do szkoły w Lubaczowie lub Krowicy Lasowej, co groziło całkowitą likwidacją placówki w Młodowie. Na takie rozwiązanie problemu nie wyraził zgody Komitet Rodzicielski, w związku z czym zabezpieczono stropy w salach lekcyjnych stalowymi trawersami. W tych warunkach rozpoczęto nowy rok szkolny 1981/1982.

      Ostatecznie po wielu staraniach dyrekcji szkoły, rodziców i całej społeczności lokalnej w okresie stanu wojennego władze komisaryczne podjęły decyzję o budowie nowego budynku szkoły. W 1983 roku opracowano dokumentację na nowy obiekt (wartość kosztorysowa – 105 mln). Jesienią pojawiły się pierwsze maszyny budowlane i rozpoczęły się wykopy. Prace prowadzono w bardzo szybkim tempie, bez przerw. Przewidziany termin oddania do użytku to 30 czerwca 1985 roku.

      Jeszcze w starej szkole 1 września 1984 roku pracowali: dyrektor mgr Teresa Lewkowicz, mgr Eugenia Zegarlicka, mgr Halina Tabaczek, mgr Józef Gudz, mgr Tadeusz Pietruszka, Czesław Tabaczek, Teresa Kulczycka, Maria Tabaczek (Buczko), Czesława Wojtowicz, Wanda Kosior (Żurawel), Helena Pizło, Urszula Małańczak, Anna Dobko, Małgorzata Szczybyło (Antonik), Bogusław Lewkowicz.

      Historia szkoły w latach 1985 – 1999

      1 września 1985 roku zgodnie z przewidzianym terminem nowy budynek szkoły został oddany do użytku. Dzień ten był wielkim świętem dla grona nauczycielskiego i całego środowiska Młodowa, Karolówki i Borowej Góry. Szkoła otrzymała imię znanej poetki Marii Konopnickiej, a miejscowe zakłady pracy i środowisko ufundowały sztandar. Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych.

      Z nowym rokiem szkolnym do Grona Pedagogicznego dołączyli: Czesław  Pałczak, Władysław Żmurko, Teresa Pietruszka, Elżbieta Chmiel, Jan Richter, Halina Wojtuch, Józef Chmiel, Krystyna Gutkowska.

      Po raz pierwszy  w historii szkoły rozpoczęła swą działalność świetlica szkolna, a na jej kierownika został powołany Jan Richter. Szefem kuchni była Helena Marcińczyk mająca do pomocy 2 kucharki. Budynek dysponował najlepszymi warunkami lokalowymi w całej gminie, odbywały się tutaj różne imprezy kulturalno – oświatowe.

      W czerwcu 1986 roku na emeryturę odeszła Teresa Lewkowicz, a od 1 września 1986 roku dyrektorem został mgr Józef Chmiel. Do grona nauczycielskiego dołączył Andrzej Kania i mgr Małgorzata Dudek. W szkole zaczęła się uczyć młodzież klas VII – VIII ze Szkoły Podstawowej w Dąbkowie. W 1995 roku do społeczności uczniowskiej doszły dzieci ze zlikwidowanej szkoły w Szczutkowie, a Grono Pedagogiczne zasiliła p. Danuta Kacprzak oraz Renata Wis (Tokarczyk). Od września 1990r. do grona nauczycielskiego dołączył Jerzy Bundz.

      Historia szkoły od 1999 roku

      Dzień 1 września 1999 roku był początkiem reformy szkolnictwa, która podzieliła 8 – klasową szkołę podstawową na   2 etapy nauczania: 6 – letnią szkołę podstawową i 3 – letnie gimnazjum. Dyrektorem szkoły podstawowej pozostał p. Józef Chmiel, a na dyrektora gimnazjum powołano p. Tadeusz Pietruszkę, pod którego opieką przez rok pozostawały 2 oddziały zamiejscowe: w Lisich Jamach oraz Krowicy Hołodowskiej. Do kadry nauczycielskiej dołączyły: Iwona Załuska (Furgała), Oleksandra Sobko i Eugenia Leńczuk, a na emeryturę odszedł Czesław Tabaczek. W następnym roku szkolnym 2000/2001do grona nauczycielskiego dołączyli: Danuta Antonik (Antonik – Leja), Artur Guzek, Maria Łeska, Teresa Bednarczyk, Jadwiga Burda (Wojtyszyn), Krystyna Hajduk, ks. Julian Leńczuk. W roku szkolnym 2001/2002 do grona dołączyły: Beata Jóźwik – Bogusz i Małgorzata Stelmach.

      W czerwcu na emeryturę odszedł dyrektor Józef Chmiel, którego zastąpił mgr Jan Richter. Na emeryturę przeszły również Helena Pizło oraz Eugenia Leńczuk. We wrześniu 2002 roku pracę w gimnazjum w Młodowie rozpoczęła Aldona Zaborniak.

      W 2004 roku odeszła na emeryturę Eugenia Zegarlicka po 40 latach pracy i Halina Tabaczek po 35 latach pracy.    W czerwcu 2005 roku na emeryturę odeszli: Teresa Kulczycka, Józef Gudz, Teresa Bednarczyk oraz Krystyna Hajduk.

      We wrześniu 2005 roku szkoła w Młodowie obchodziła 20 – lecie swojego istnienia  w nowym budynku. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: wicemarszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, wójt Gminy Lubaczów Roman Krawczyk, dyrektor ZEAS-u Zygmunt Motyka oraz pierwsza dyrektorka nowej szkoły Teresa Lewkowicz i sołtys Józef Żak, a także emerytowani nauczyciele, pierwsza szefowa kuchni Helena Marcińczyk.

      W czerwcu 2007 roku na emeryturę odszedł dyrektor gimnazjum Tadeusz Pietruszka, a jego funkcję objęła mgr Krystyna Gutkowska. We wrześniu 2007 roku po przeniesieniu  ks. Julian Leńczuka do kadry nauczycielskiej dołączył ks. Jan Semeniuk.

      W 2008 roku na emeryturę odeszła p. Marianna Damm. We wrześniu 2009 roku do Grona Pedagogicznego dołączyli: Małgorzata Mendyk i Robert Pałczyński.

      We wrześniu 2009 roku przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum połączyły się, tworząc Zespół Szkół Publicznych w Młodowie, którego dyrektorem został Jan Richter, a jego zastępcą Krystyna Gutkowska.

      Rok szkolny 2008/2009 był to ostatni rok pracy w ZSP w Młodowie dla pani Ewy Pietruszki, która prowadziła szkolną bibliotekę oraz uczyła muzyki. 1 września 2009 roku do Grona Pedagogicznego dołączyła pani Małgorzata Fiszer – Szczepańska, nauczycielka muzyki.

      W czerwcu 2012 r. na emeryturę odeszły: pani Teresa Pietruszka – nauczycielka nauczania początkowego oraz pani Anna Dobko – kierownik świetlicy szkolnej. Również następne lata przyniosły zmiany w Gronie Pedagogicznym;        w czerwcu 2013 roku na emeryturę odeszły: pani Maria Buczko, nauczycielka fizyki i chemii w gimnazjum oraz pani Danuta Kacprzak,  nauczycielka języka polskiego i języka rosyjskiego. 1 września 2013 roku kadrę pedagogiczną zasiliła pani Anna Wiśniewska, która uczyła fizyki.

      W czerwcu 2014 roku na emeryturę przeszły dwie następne panie: pani Czesława Wojtowicz – Czucha, długoletnia nauczycielka matematyki oraz pani Grażyna Antonik, kierownik i  wychowawca w Oddziale Przedszkolnym. W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 pracowała w gimnazjum w Młodowie  na stanowisku nauczyciela fizyki pani Jolanta Hanus. W grudniu 2015 roku parafię w Młodowie pożegnał ks. proboszcz Jan Semeniuk, a na jego miejscu powitaliśmy księdza Sławomira Szewczaka.

      Od 1 września 2016 roku rozpoczął pracę w Zespole Szkół Publicznych w Młodowie  pan Bartosz Kosior, dawny uczeń i wychowanek szkoły, obecnie nauczyciel fizyki i chemii.

      W ostatnich latach zmiany w Zespole Szkół Publicznych w Młodowie dotyczyły nie tylko pracowników, ale również samej bazy szkoły. W roku 2013 rozpoczęto modernizację budynku szkoły; wymieniono okna, ocieplono budynek oraz zmieniono elewację. Ponadto wyremontowano salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym, a także wyposażono salę audiowizualną. Zakończenie prac remontowych zbiegło się z ważnym wydarzeniem – 14 października 2015 roku odbył się uroczysty jubileusz; minęło 30 lat od chwili, kiedy oddano do użytku nowy budynek szkoły w Młodowie.

      W ostatnich latach społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie brała aktywny udział w wielu przedsięwzięciach  realizowanych nie tylko na terenie Gminy Lubaczów, ale również w całej Polsce, a nawet na świecie. Najważniejszym z nich było dwukrotne uczestnictwo w projekcie Comenius, którego celem było poznawanie odrębności kulturowej różnych krajów, przy jednoczesnym pogłębianiu znajomości języka angielskiego. W latach 2009 – 2011 była to edycja zatytułowana Culture in a Box, a szkołami partnerskimi zostały placówki z Islandii, Bułgarii, Estonii i Turcji. Kolejna edycja Europe in Our School  realizowana była w latach 2012 – 2014,a uczestniczyły w niej szkoły z Rumunii, Włoch, Hiszpanii, Turcji, Estonii oraz Finlandii. Oprócz wizyt w kolejnych szkołach odbywało się wiele zajęć, warsztatów poświęconych konkretnemu państwu; na tych spotkaniach uczniowie mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat geografii, historii, kultury, a nawet kulinariów kraju partnerskiego. Obie edycje projektu Comenius przyczyniły się do głębszego uświadomienia uczniom z naszej szkoły, że są nie tylko Polakami, ale również Europejczykami.

      Kolejny projekt realizowany w szkole w latach 2013 – 2015 pod tytułem CLIL miał na celu pomoc uczniom z małych miejscowości w lepszym posługiwaniu się językiem angielski. Metoda CLIL zakłada nauczanie dwujęzyczne, nauczanie języka obcego odbywa się w połączeniu z nauką przedmiotową. Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach z następujących modułów: filmowego, dziennikarsko – historycznego, przyrodniczego, plastycznego, teatralnego, sportowo – krajoznawczego oraz matematycznego, a wiedza przedmiotowa połączona była z elementami języka angielskiego.

      Społeczność szkolna od 2011 roku uczestniczyła również w kolejnych Międzyszkolnych Turniejach Wiedzy    i Umiejętności o Przechodni Puchar Wójta Gminy Lubaczów w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Lubaczów Koalicja na rzecz bezpieczeństwa, dwukrotnie zdobywając pierwsze miejsce – w roku 2014 oraz 2016.

      Ponadto uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum brali i biorą udział w wielu akcjach charytatywnych i społecznych; są to m. in. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiórka zniczy na Cmentarz Łyczakowski, sprzątanie polskiego cmentarza w Jaworowie, zbiórka nakrętek, darów rzeczowych i pieniędzy dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży – Nakręć się na pomaganie, sadzenie lasu i wiele, wiele innych.